Mål


Vår vision


Vi utgår från Läroplan för förskola, Lpfö 18. Utbildningen skall även vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 


Trygghet, respekt, empati och glädje är grundförutsättningar för barns utveckling och lärande. Hos oss skall alla känna sig sedda, bekräftade, respekterade och alla skall bemötas och accepteras för den de är. Vi vill ge barnen en trygg och inspirerande miljö där de får möjlighet att utveckla sin identitet och sina förmågor. Tillsammans vill vi skapa bästa möjliga möte för att ett lärande skall ske. Detta genom att skapa en god kontakt med både barn, personal och vårdnadshavare. 


Hälsa och natur ligger nära vårt hjärta och vi arbetar mycket med motrik, kroppsuppfattning, samt förståelsen för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Detta gör vi genom att vistas mycket i vår närmiljö, på ängarna, i skogen samt ha rörelsepass, yoga och mindfulness.