Mål

LERJANS FÖRSKOLA

Personalkooperativ

 

Lerjans mål och hur vi uppnår dem

Vi vill att varje barn ska uppleva en trygg tillvaro på förskolan.

- att alla barn behandlas lika

- att vi alla hjälps åt med de dagliga sysslorna, som t.ex.

städning och dukning

- våra dagliga rutiner ger barnen trygghet

Vi vill att varje barn ska få stimulans att utvecklas vidare utifrån barnets ålder och utvecklingsnivå.

Detta innehåller social-, känslo-, tanke-, motorik-, tal- och språk-utveckling.

- att vi pratar mycket med barnen

- att vi lyssnar på vad de har att säga

- att vi berättar sagor, t.ex. flano, samt dagligen läser för dem

- att kunna känna empati

- att vi tränar både grov- och finmotoriken

- att ta vara på varje barns vetgirighet

Vi vill stimulera barnen så att de utvecklar en god självkänsla och en social kompetens.

- att man står för vad man tycker

- att man vågar fråga

- att man respekterar att alla har olika åsikter och olikheter

- att vara lyhörda mot varandra

Vi vill att varje barn ska lära sig att vistas i grupp och ta ansvar för varandra och sig själva.

- att samla barnen, som t.ex. att lära sig att vänta på sin tur

- att leka roller

- att lära barnen att plocka upp efter sig

Vi vill ha en öppen och god relation med föräldrarna för att

på bästa sätt tillgodose barnens behov.

- att ta tillvara på den dagliga kontakten i tamburen

- att ha en öppen och rak kommunikation

- att skapa en bra kontakt med föräldrarna i samband med

inskolningen

Vi vill att varje barn utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den.

- att låta varje barn vara sig själv, utan att påverkas av andra

 

 

Adress Telefon E-postadress

Lerjans väg 21 0340-41842 forskolan@lerjan.se

432 76Tvååker